واحدهای درمانی

1400/7/20 0:0

 

بیمارستان امیرالمومنین(ع) شهرستان گناوه دارای 11 بخش درمانی می باشد که مسئولین بخش ها طبق چارت زیر معرفی می گردند:

 

                       

اورژانس :

سرپرستار : زینب رضایی ( کارشناس پرستاری )

سابقه کار : 4 سال

 

دیالیز :

اعظم درویشی ( کارشناس پرستاری )

سابقه کار : 18 سال

 

اتاق عمل :

مسئول بخش : راضیه شعبانی ( کارشناس اتاق عمل )

سابقه کار : 16 سال

 

زایشگاه :

مسئول بخش : اکرم محمدی ( کارشناس مامایی )

سابقه کار : 15 سال

 

داخلی - جراحی :

سرپرستار : الهه علویان

سابقه کار : 16 سال

 

جراحی زنان :

سرپرستار : مرضیه هاشم زاده ( کارشناس مامایی )

سابقه کار : 15 سال

 

اطفال و نوزادان و ویژه نوزادان :

سرپرستار : فاطمه خرم آبادی ( کارشناس پرستاری )

سابقه کار: 19 سال

 

سی سی یو :

سرپرستار : بتول عباس نژاد ( کارشناس پرستاری )

سابقه کار : 17 سال )

 

آی سی یو :

سرپرستار : مجید یوسفی ( کارشناس بیهوشی )

سابقه کار : 10 سال

            

        

 

شرح وظایف سرپرستار:

سرپرستار ، پرستاری است که اداره کارکنان پرستاری ، تجهیزات و ارائه خدمات پرستاری یک واحد را برعهده دارد . وظایف سرپرستار براساس اصول مدیریت و با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی بشرح ذیل می باشد:

الف – جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی :

1)- بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت

2)- تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی

3)- برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی

4)- تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف

5)- تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت ( تقسیم کار )

6)- برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار / مددجو در هر شیفت بر بالین بیمار

7)- برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان پرستاری جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی ، وسایل تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز

8)- برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان / بیماران ، خانواده و ... ( مراقبت از خود و توانبخشی و ... )

9)- پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تامین آن

10)- برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری

11)- برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت

 

ب – سازماندهی :

12)- تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه ( کارکنان ، مددجویان / بیماران و ... )

13)- توجه به نیازهای کارکنان ، ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی

14)- برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها

15)- انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانس

16)- ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها

17)- شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، مددجویان / بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت

18)- همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم

19)- ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوطه به مسئولین ذی ربط ( شامل : درخواست ها ، وقایع غیرمترقبه حوادث ، کمبودها و نقایص ، نیازها و ... )

20)- مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ، بازآموزی و ... کارکنان

21)- مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان در واحد مربوطه

22)- مشارکت و همکاری در پژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران ج – هدایت و رهبری : کنترل هدایت و ارزشیابی

23)- کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی

24)- تکمیل فرم ارزشیابی مصوبه کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی

25)- ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق: بررسی رضایتمندی مددجویان ،همکاران با ابزار مناسب (مشاهده ،چک لیست و ...)

26)- نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان و انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس ارزشیابی اثربخشی آموزش های داده شده به کارکنان ، مددجویان / بیماران ، خانواده و دانشجویان ...

27)- کنترل و پیگیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن

28)- مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستانی بنا بر صلاحدید سرپرست مربوطه

29)- نظارت بر حسن اجرای تعرفه های پرستاری

30)- نظارت مستمر بر اقدامات ضروری بمنظور پیشگیری از عفونت ها

31)- همراهی و ارائه گزارش دقیق هنگام بازدید مسئولین مافوق

32)- نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه

 

                                    

کلمات کلیدی:
سرپرستار.بخش.درمانی     شرح.وظایف     بیمارستان.امیرالمومنین.گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   8 آذر 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >