معرفی واحد آموزش سلامت

1400/5/15 0:0

مسئول واحد آموزش سلامت :

فریده مختاری  ( کارشناس پرستاری )

سابقه کار : 18 سال


سابقه شغلی :

  • سرپرستار بخش داخلی جراحی
  • سرپرستار بخش آی سی یو
  • کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

 

 

 

  شرح وظایف مسئول آموزش سلامت به شرح زیر است :

 

1- تعیین اعضاء کمیته آموزش سلامت در بیمارستان

2- آشنا کردن اعضاءکمیته آموزش سلامت و کارکنان بیمارستان با طرح آموزش سلامت به مددجو

3- تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت)

4- هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزش سلامت در واحدهای ذیربط

5- تدوین برنامه های آموزشی مستمر جهت کارکنان در رابطه با مهارتهای آموزش سلامت به مددجویان

6- بررسی نیازهای آموزشی مددجویان و الویت گذاری نیاز های آموزشی مددجویان

7- تهیه رسانه های آموزشی و مستندات معتبر جهت آموزش سلامت به مددجویان

8- تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیتهای آموزش سلامت در واحدهای ذیربط

9- پایش و ارزشیابی مستمر خدمات آموزش سلامت در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

10- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش سلامت به مددجویان

11- بررسی فعالیت آموزشی کارکنان، شناسایی و تقویت آنان

12- گزارش پیشرفت برنامه به کمیته آموزش سلامت

13- همکاری با کمیته آموزش سلامت جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزش سلامت به مددجویان و شناسایی نقاط قوت و ضعف طرح مذکور

14- ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

15- همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش سلامت به مددجو

16- ارتقاء کیفیت برنامه های آموزش سلامت به مددجو

17- پیشنهاد تهیه کتب ، مجلات، جزوات و وسائل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری

18- شرکت فعال در سمینارها، کنگرهها جهت ارائه روشهای اثربخش و مؤثرتر در ارائه خدمات آموزش سلامت

19- ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس، پمفلت، جزوه و ....)

20- همکاری و مشارکت در انجام طرحهای پژوهشی 21- بررسی رضایتمندی مددجو در زمینه آموزش به مددجو

 

                                          

کلمات کلیدی:
آموزش.سلامت     فریده.مختاری     شرح.وظیفه    

تاریخ بروز رسانی:   8 آذر 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >