سوپروایزر آموزشی

1400/5/6 0:0

حلیمه شهابی ( کارشناس پرستاری)

 

  • سابقه کار : 25 سال                                        
  • تلفن تماس دفتر : 07733134616 - 20 داخلی 1061


سوابق شغلی :

  • سوپروایزر بالینی
  • سرپرستار

 

شرح وظايف:

سوپر وايزر آموزشي پرستاري است كه مسئوليت فعاليتهای آموزشي و پژوهشي پرستاري و مامائي را تحت نظارت مدير پرستاري در جهت اهداف سازمان بعهده دارد .

شرح وظايف سوپروايزر آموزشي براساس اصول مديريت بشرح زير مي باشد :

1) تعيين اهداف آموزشي ( كوتاه مدت ، ميان مدت ، بلند مدت )

2) تعيين نيازهاي آموزشي ( مددجو و خانواده ، رده هاي مختلف كادر پرستاري و مامائي و كاركنان جديد الورود )

3) تعيين اولويتهاي آموزشي و تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي

4) اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري ومشاركت ساير گروهها

5) تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي بخشهاي مرتبط

6) تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي خدمات پرستاري و مامائي مورد نياز مددجويان

7) هماهنگي در اجراي برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروههاي پرستاري و مامائي

8) پيشنهاد تهيه كتب ، مجلات ، جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري و مامائي

9) تشكيل كميته آموزش پرستاري

10) هماهنگي جهت تشكيل و شركت در كلاسهاي آموزش مداوم و برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط

11) پيشنهاد ايجاد زمينه هاي تشويقي جهت مشاركت فعال پرسنل در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي

12) همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت نياز سنجي آموزشي كاركنان و مددجويان

13) همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و كنترل عفونت در امر آموزش

14) همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش

15) برنامه ريزي و شركت فعال در سمينارها ، كنگره ها جهت ارائه روشهاي اثر بخش و موثرتر در ارائه خدمات پرستاري و مامائي

16) ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد ( به شكل كنفرانس ، جزوات / پمفلت و ... )

17) همكاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي

18) هدايت و آموزش كاركنان در راستاي : الف – حسابرسي كيفي خدمات پرستاري ب – ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه خدمات ج- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه آموزش به مددجو و خانواده

19- هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط

20- هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات ، پوسترها ، فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان و مددجويان

21- ثبت و گزارش و پاسخگويي كليه فعاليت هاي آموزشي به مدير خدمات پرستاري

22- كنترل و نظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب

23- كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها

24- ارزيابي اثربخشي آموزش هاي انجام شده از طريق : - كنترل حسابرسي كيفي خدمات ارائه شده - بررسي رضايتمندي مددجويان - بررسي رضايتمندي كاركنان پرستاري

25- كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري ( در شيفت ها ي مختلف ) در برنامه هاي آموزشي براساس سرانه آموزش پرستاري

26- مشاركت در كميته ارزشيابي كاركنان

27- شركت در كليه جلسات آموزشي مرتبط پرستاري منبع :دفتر حقوقي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي

کلمات کلیدی:
سوپروایزر.آموزشی     حلیمه.زارعی     شرح.وظایف    

تاریخ بروز رسانی:   8 آذر 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >