گزارش عملکرد واحد آموزش سلامت

1397/7/26 0:0

آموزش سلامت مهم ترین ابعاد ارائه خدمات سلامت است. آموزش سلامت به بیمار در بر گیرنده تمام فعالیت های آموزشی مربوط به بیمار شامل آموزش های درمانی ،آموزش های درمانی ،آموزش های بهواشتی و ارتقای سلامت بالینی است که برای کمک به بیمار به منظور تصمیم گیری آگاهانه در مورد بیماری خود و کسب مهارت خود بی مراقبتی صورت می گیرد . آموزش به بیماران یکی از شاخص های کیفیت پذیرفته شده درمانی است.

فواید و نتایج مثبت آموزش به بیماران:

1. کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی

2. افزایش کیفیت مراقبت ها

3. کمک به بیمار دربدست آوردن استقلال و خودکفایی بیشتر

فعالیت های کلی واحد آموزش سلامت در بیمارستان امیرالمومنین (ع) گناوه:

  •  انجام نیازسنجی آموزشی و تهیه محتواهای آموزشی بر اساس نیازسنجی های بیماران
  • تهیه حدود 300 عنوان محتوای آموزشی در زمینه بیماریهای مختلف داخلی و انواع حراجی ها و مراقبت های پس از انها برای بیماران بستری شده در بیمارستان امیرالمومنین (ع) گناوه
  • برگزاری کلاس آموزش همگانی هر ماه توسط متخصصان محترم بیمارستان ( هر ماه یک متخصص )
  • برگزاری برنامه آموزش گروهی هر هفته توسط رابطین در بخش های درمانی
  • اصلاح فرم آموزش به بیمار ( زمان ترخیص ) طبق سنجه های اعتباربخشی
  • تهیه پوستر راهنمای بیماران بستری از بدو پذیرش تا ترخیص
  • پخش تیزرهای آموزشی به موضوعات بیماری های شایع از تلویزیون های موجود در سالن های انتظار
  • راند مسئول آموزش سلامت از بخش های درمانی بر اساس چک لیست وزارت خانه و پایش اثر بخشی آموزش پرستار به بیمار
  • تهیه راهنمای بدو ورود ( قوانین و مقررات) برای تمام بخش های درمانی

 

 

                                        

کلمات کلیدی:
آموزش.سلامت     عملکرد     بیمارستان.امیرالمومنین.گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   8 آذر 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >