کمیته اخلاق بالینی

1402/6/12 0:0

 

 

 

 

عنوان کمیته: کمیته اخلاق بالینی

 

  • رئیس کمیته: مهندس حسن فخرایی ( سرپرست بیمارستان )
  • دبیر کمیته: مرجان فروردین ( مدیر خدمات پرستاری )
  • توالی برگزاری کمیته: ماهانه

 

هدف از برگزاری کمیته : این کمیته جهت ارائه رهیافت های لازم در زمینه نحوه استفاده مطلوب از یافته های علوم تجربی و امکانات تشخیصی درمانی و مراعات ارزش های متعالی اسلامی در امور پزشکی تشکیل می گردد و زمینه ساز اعتقاد متقابل بین جامعه پزشکی و مردم و مراجعین به بیمارستان می باشد.

 

شرح وظایف کمیته :

١- اطلاع رسانی و رعایت منشور حقوق بیمار

٢- نصب منشور حقوق بیمار در بیمارستان و در مکانهایی که در معرض دید مراجعه کنندگان و گیرندگان خدمت می باشد،

٣- بررسی میزان آگاهی کارکنان از منشور حقوق بیمار و اجرای مفاد آن

٤- برگزاری آموزشهای مفهومی و کاربردی در زمینه رعایت حقوق گیرنده خدمت و منشور حقوق بیمار برای گروههای مختلف بالینی و سایر کارکنان

٥- آموزش و نظارت بر رعایت مفاد آیین نامه انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی

٦- نظارت بر رعایت صحیح منشور حقوق بیمار در بیمارستان و در صورت لزوم با مشارکت تیم مدیریت اجرایی اقدام اصلاحی/برنامه بهبود کیفیت تدوین و اجرا می شود.

٧- برنامه ریزی جهت افزایش رضایت بیماران با توجه به پاسخگویی موثر و کافی به ابهامات و سوالات بیماران

٨- حمایت از برنامه های ارتقای سلامت جامعه از طریق آموزش عمومی و اطلاع رسانی

٩- تدوین خط مشی و روش " راهنمایی و هدایت گیرندگان خدمت در سطح بیمارستان"

١٠- نظارت بر اطلاع رسانی ضوابط و بیمه های طرف قرارداد در زمان پذیرش به منظور راهنمایی گیرندگان خدمت در خصوص خدمات قابل ارائه، نحوه پذیرش، بستری، ترخیص، هزینه های قابل پیش بینی،)

١١- ارزیابی کفایت و اثر بخشی اطلاعات ارائه شده به گیرندگان خدمت و طراحی اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه/برنامه بهبود کیفیت در فواصل زمانی مشخص

١٢- پیشگیری از مداخله افراد غیر مجاز در امور پزشکی از طریق احراز هویت ارائه دهندگان خدمت

١٣- نظارت بر الصاق کارت شناسایی خوانا، عکس دار و قابل رویت کارکنان بیمارستان

١٤- اطلاع رسانی و آگاهی درمانی در خصوص اهمیت و چگونگی معرفی خود در اولین برخورد و نظارت بر حسن اجرای کار

١٥- بررسی انطباق عملکرد و پوشش بیماران وکارکنان با استانداردهای ملی پوشش بیماران و کارکنان

١٦- تعیین نحوه دسترسی بیمار/ولی قانونی به پزشک و اعضای اصلی تیم درمانی ،تامین تسهیلات لازم و اطلاع رسانی به کارکنان و بیماران در این خصوص

١٧- شناسایی و تدوین فهرست اقدامات تشخیصی درمانی نیازمند اخذ رضایت آگاهانه با همکاری روسای بخش های بالینی،

١٨- ابلاغ دستورالعمل و اطلاع رسانی به پزشکان و انجام دهندگان اقدامات تهاجمی از نخوه اخذ رضایت آگاهانه

١٩- نظارت بر نحوه تکمیل و اخذ رضایت آگاهانه در اقدامات تشخیصی درمانی تهاجمی و نیمه تهاجمی از بیماران

٢٠- تدوین روش اجرایی " حفظ محرمانگی و تعیین سطح دسترسی افراد مجاز به اطلاعات بیماران"

٢١- تعیین شرایط استفاده از تلفن همراه توسط کارکنان بالینی و غیر بالینی در شیفتهای موظف کاری و کنترل استفاده از تلفن همراه توسط کارکنان در قسمت های مختلف بیمارستان

٢٢- خط مشی و روش " رعایت و حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت"

٢٣- نظارت بر رعایت پوشش بیمار مطابق موازین شرعی و اخلاق پزشکی در طول مدت دریافت خدمات تشخیصی درمانی و مراقبتی ٢٤- نظارت بر ارایه خدمات تشخیصی، درمانی و مراقبتی به بیماران توسط کارکنان همگن

٢٥- شناسایی نیازهای عبادی گیرندگان خدمت توسط پرستاران هر بخش و تامین تسهیلات لازم برای ایشان ٢٦- تدوین دستورالعمل " نحوه حفاظت از اموال گیرنده خدمت

" ٢٧- تدوین خط مشی و روش " حمایت از گروه های آسیب پذیر و جمعیت های در معرض خط

٢٨- تدوین روش اجرایی " نحوه ارائه خدمات به بیماران مجهول الهویه "

٢٩- ارائه تسهیلات و تامین امکانات لازم برای بیمارانی که مراحل پایانی زندگی را میگذرانند

٣٠- ارزیابی نحوه اجرای استانداردهای حقوق گیرنده خدمت توسط کمیته اخلاق پزشکی و در صورت لزوم با مشارکت تیم مدیریت اجرایی اقدام اصلاحی / برنامه بهبود کیفیت تدوین و اجرا میشود.

شرایط و نحوه انتخاب رییس و دبیر: درجلسات تیم مدیریت اجرایی ، باتوجه به شرح وظایف واهداف کمیته ،آیین نامه کمیته به اطلاع اعضاء وتیم مدیریت اجرایی رسانده میشود ،وباتوجه به شرح وظایف واهداف کمیته ها،رئیس ودبیرانتخاب واعلام میگردد.

اعضای دائم: ١- ریاست بیمارستان ٢- مدیربیمارستان ٣- رئیس اموراداری ٤- مسئول حراست ٥- مسئول بهبود کیفیت ٦- مدیر خدمات پرستاری ٧-کارشناس هماهنگ کننده ایمنی ٨- مسئول روابط عمومی ٩- مسئول رسیدگی به شکایات و 10 - مسئول هماهنگی کمیته های بیمارستان

 

تبصره: با توجه به دستور کار جلسه ، نظر اعضای ثابت و دبیر کمیته، از افرادی که جزء اعضاء اصلی کمیته نیستند ولی حضور آنها در جلسه ضروری می باشد به عنوان عضو مهمان ( عضو موقت) دعوت به عمل می آید.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
کمیته.اخلاق.بالینی     بیمارستان.امیرالمومنین.گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   12 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۵

 


چاپ
< >