آخرین اخبارچک لیست خودارزیابی ایمنی بیمار در سال 1400 ابلاغ شد - جهت دریافت قایل مذکور اینجا کلیک نمایید.

 

نسل چهارم استانداردهای اعتباربخشی ابلاغ شد - جهت دریافت فایل راهنمای سنجه ها اینجا کلیک نمایید.

 

  آموزش های مجازی و پاسخ به ابهامات مطرح شده در نسل چهارم اعتباربخشی جهت استفاده همکاران در سامانه اعتباربخشی ملی ایران بارگزاری شد . جهت استفاده از آموزش ها اینجا کلیک نمایید.

 

 

 

با ما در این صفحه با تازه ترین ها همراه باشید...


< >